Zadania z działu Analiza matematyczna

zadania ikona

Znajdziesz tutaj rozwiązania zadań z matematyki prezentowanych w lekcjach i artykułach z działu "Analiza matematyczna". Są to wszystkie zadania opublikowane w tym dziale w naszym serwisie, włączając w to zadania maturalne.


1. Napisać:
a) trzy początkowe wyrazy ciągu a_n=\frac{n[2-(-2)^{n+1}]}{n+1} oraz znaleźć dziewiąty wyraz tego ciągu
b) pięć początkowych wyrazów ciągu
\begin{cases}a_1=2 \\ a_2=4 \\ a_n=a_{n-2}+2a_{n-1}, \ dla \ n\geq 3 \end{cases}


2. Sporządzić wykres ciągu wzór

3. Znaleźć wzór na n-ty wyraz ciągu, którego fragment wykresu został przedstawiony na ilustracji:

Wykres ciągu


4. Zbadać monotoniczność ciągu:
a) a_n=n^2-2
b) a_n=\frac{(-1)^n}{n}


5. Zbadać monotoniczność ciągu: a) a_n=\frac{(1-n)n}{2-n}, \ dla \ n\geq 4
b) \begin{cases}a_1=1\\ a_n=a_{n-1}-1, \ dla \ n\geq 2 \end{cases}


6. Znaleźć wzór na n-ty wyraz ciągu:
(\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2}, 1+\sqrt{2}, \frac{3}{2}+\frac{3\sqrt{2}}{2},2+2\sqrt{2}, ...)


7. Wykazać, że ciąg a_n=\frac{n\sqrt{2}+n}{3} jest ciągiem arytmetycznym.

8. Obliczyć sumę stu pierwszych liczb parzystych.

9. Znaleźć dziewiąty wyraz ciągu arytmetycznego, jeżeli wyraz piąty i siódmy jest równy odpowiednio 7 i \sqrt{7}

10. Dla jakich wartości x i y ciąg (5, \ x, \ y, \ \frac{1}{5}) jest ciągiem arytmetycznym?

11. Rozwiązać równanie 2+3+4+...+x=209

12. Pole trójkąta prostokątnego, którego długości boków tworzą ciąg arytmetyczny wynosi 6 cm3. Znaleźć długości wszystkich boków trójkąta.

zadania maturalne 13. Czternasty wyraz ciągu arytmetycznego jest równy 8, a różnica tego ciągu jest równa (-3/2). Siódmy wyraz tego ciągu jest równy :

A. 37/2
B. -37/2
C. -5/2
D. 5/2


zadania maturalne 14. Ciąg (an) jest określony wzorem an=2n2 + 2n dla n ≥1. Wykaż, że suma każdych dwóch kolejnych wyrazów tego ciągu jest kwadratem liczby naturalnej.


zadania maturalne 15. W nieskończonym ciągu arytmetycznym (an), określonym dla n≥1, suma jedenastu początkowych wyrazów tego ciągu jest równa 187. Średnia arytmetyczna pierwszego, trzeciego i dziewiątego wyrazu tego ciągu, jest równa 12. Wyrazy a1, a3, ak ciągu (an), w podanej kolejności, tworzą nowy ciąg – trzywyrazowy ciąg geometryczny (bn). Oblicz k.

zadania maturalne 16. Liczby 2,-1,-4 są trzema początkowymi wyrazami ciągu arytmetycznego (an), określonego dla liczb naturalnych n≥1. Wzór ogólny tego ciągu ma postać:

A. an=-3n+5
B. an=n-3
C. an=-n+3
D. an=3n-5


zadania maturalne 17. W ciągu arytmetycznym (an), określonym dla n ≥1, dane są: a1 = 5 , a2 = 11. Wtedy A. a14 = 71
B. a12 = 71
C. a11 = 71
D. a10 = 71


18. Znaleźć wzór na n-ty wyraz ciągu geometrycznego: (2+\sqrt{2},2+2\sqrt{2},4+2\sqrt{2},4+4\sqrt{2},...)

19. Piąty wyraz ciągu geometrycznego jest równy \frac{1}{\sqrt{2}}, a siódmy wzór. Znaleźć dziewiąty wyraz ciągu i obliczyć sumę pierwszych dziesięciu wyrazów tego ciągu geometrycznego.

20. Pierwszy wyraz ciągu geometrycznego jest równy 8, iloraz tego ciągu jest równy 1/2. Obliczyć sumę wyrazów tego ciągu od wyrazu czwartego do dziesiątego.

21. Dla jakich wartości x i y ciąg (5,x,y,\frac{1}{25}) jest ciągiem geometrycznym?

22. Głębokość basenu w kształcie prostopadłościanu, który mieści milion litrów wody wynosi 2,5 m. Głębokość, szerokość i długość basenu tworzą ciąg geometryczny. Jaka jest długość i szerokość basenu?

23. Ile metrów studni można wykopać za 1000 zł, jeśli wykonawca oferuje wykopanie pierwszego metra za 1 grosz, a za każdy następny metr dwa razy więcej niż za poprzedni?

zadania maturalne 24. Ciąg (x,2x+3,4x+3) jest geometryczny. Pierwszy wyraz tego ciągu jest równy:

A. -4
B. 1
C. 0
D. -1


zadania maturalne 25. Dany jest ciąg geometryczny (an) określony wzorem a_n=(\frac{1}{2x-371})^n, dla n ≥1. Wszystkie wyrazy tego ciągu są dodatnie. Wyznacz najmniejszą liczbę całkowitą x, dla której nieskończony szereg a1+a2+a3+... jest zbieżny.


zadania maturalne 26. W rosnącym ciągu geometrycznym (an) , określonym dla n ≥ 1, spełniony jest warunek a4=3a1. Iloraz q tego ciągu jest równy

A. q=1/3
B. q=\frac{1}{\sqrt[3]{3}}
C. q=\sqrt[3]{3}
D. q=3


zadania maturalne 27. Liczby: x-2, 6, 12, w podanej kolejności, są trzema kolejnymi wyrazami ciągu geometrycznego. Liczba x jest równa:

A. 0
B. 2
C. 3
D. 5


zadania maturalne 28. Dany jest trzywyrazowy ciąg geometryczny (24, 6, a − 1). Stąd wynika, że
A. frac{5}{2}
B. frac{2}{5}
C. frac{3}{2}
D. frac{2}{3}


29. Obliczyć granicę \lim_{n\to\infty}(\frac{-n^2-4n+1}{n^2+2}-5)

30. Obliczyć granicę \lim_{n\to\infty}(\frac{n^3+n^2+2n+3}{n+1}-n^2)

31. Wykazać, że \lim_{n\to\infty}\sqrt{n}=+\infty

32. Wykazać na podstawie definicji granicy niewłaściwej, że \lim_{n\to\infty}(1+2n)=+\infty

33. Wykazać, że \lim_{n\to\infty}\frac{1-n^2}{n}=-\infty

34. Wykazać, że \lim_{n\to\infty}5^n=\infty

35. Wykazać na podtawie definicji, że \lim_{n\to\infty}\frac{2n+3}{n}=2

36. Obliczyć granicę \lim_{n\to\infty}\frac{1+2+3+...+n}{n^2+n-1}

zadania maturalne 37. Granica \lim_{n\to \infty}{\frac{(pn^2+4n)^3}{5n^6-4}}=-\frac{8}{5}. Wynika stąd, że

A. p=-8
B. p=4
C. p=2
D. p=-2


zadania maturalne 38. Oblicz granicę \lim_{n\to \infty}(\frac{11n^3+6n+5}{6n^3+1}-\frac{2n^2+2n+1}{5n^2-4}).
W poniższe kratki wpisz kolejno cyfrę jedności i pierwsze dwie cyfry po przecinku rozwinięcia dziesiętnego otrzymanego wyniku.

   


39. Zamienić liczbę 0,24(7) na ułamek zwykły.

40. Zamienić liczbę 0,(13) na ułamek zwykły.

41. Zamienić liczbę 0,(c) na ułamek zwykły, gdzie c\in \lbrace 1,2,3,4,5,6,7,8,9\rbrace.

42. Środki kwadratu o boku długości a połączono ze sobą. W ten sposób został utworzony kwadrat, którego środki boków znów połączono ze sobą i tak dalej. Obliczyć pole powierzchni wszystkich utworzonych w ten sposób figur geometrycznych.

43. Nieskończenie wiele odcinków, każdy o długości stanowiącej 1/3 długości poprzedniego, ustawiono w linii prostej jeden za drugim. Linijką jakiej długości trzeba dysponować, aby zmierzyć ich łączną długość, jeżeli najdłuższy odcinek ma długość 5 cm?

44. Obliczyć \frac{1}{4}+\frac{1}{16}+\frac{1}{64}+...

45. Obliczyć 1-\frac{1}{\sqrt{2}}+\frac{1}{2}-\frac{1}{2\sqrt{2}}+...

46. Rozwiązać równanie 5+\frac{5}{x}+\frac{5}{x^2}+\frac{5}{x^3}+...=10

47. Rozwiązać równanie 1+x+x^2+x^3+..=\frac{8}{7}

48. Dla jakich wartości parametru x szereg geometryczny 1+x^3+x+1+(x^3+x+1)^2+(x^3+x+1)^3+... jest zbieżny?

49. Oblicz korzystając z definicji Heinego \lim_{x\to -3}{\frac{x^2-9}{x+3}

50. Oblicz korzystając z definicji Heinego \lim_{x\to 5}{(x+\frac{x-1}{x+1})}

51. Wykazać na podstawie definicji Cauchy'ego, że \lim_{x\to -3}{(\frac{x^2-9}{x+3})}=-6

52. Wykazać na podstawie definicji Cauchy'ego, że \lim_{x\to 2}{(5x-7)}=3

53. Wykazać, że funkcja f(x)=\frac{x^2-|x|}{2x} nie ma granicy w punkcie 0.

54. Obliczyć granicę funkcji \lim_{x\to -1}{\frac{x-5}{1-x^3}}

55. Obliczyć granicę funkcji \lim_{x\to 0}{\frac{\sin{3x}}{x}}

56. Obliczyć granicę funkcji \lim_{x\to -1}{\frac{x^4-1}{x^2-1}}

57. Obliczyć granicę funkcji \lim_{x\to 0}{\frac{\sin^2{4x}}{\sin^2{2x}}}

58. Obliczyć \lim_{x\to 0}{\frac{-2}{x^2}}

59. Obliczyć \lim_{x\to 0}{\frac{1}{x^8}}

60. Obliczyć:
a) \lim_{x\to -\infty}{\frac{2x^3-x^2+3x-1}{2-x^3}}
b) \lim_{x\to\infty}{\frac{3x^3+3x-1}{7-x^5}}


61. Obliczyć \lim_{x\to -\infty}{(x^3-x^8+x^2-1)}

62. Obliczyć granicę prawostronną i lewostronną funkcji
a) f(x)=\frac{x+2}{x-1} w punkcie x0=2
b) f(x)=\frac{x-7}{x^2-9} w punkcie x0=-3


63. Obliczyć granicę prawostronną i lewostronną funkcji:
a) f(x)=\frac{x+2}{x-1} w punkcie x0=1
b) f(x)=\frac{2}{x^2} w punkcie x0=0


64. Obliczyć granicę prawostronną i lewostronną funkcji f(x)=\frac{x+|x|}{x} w punkcie x0=0

65. Obliczyć granicę prawostronną i lewostronną funkcji
f(x)=\begin{cases} 5x-x^2+1, \ dla \ x>-1 \\ 5-x, \ dla \ x< -1 \end{cases} w punkcie x0=-1


66. Zbadać, czy funkcja f(x)=\begin{cases} -2x, \ dla \ x \leq 0 \\ x^2, \ dla \ x > 0 \end{cases} jest ciągła w punkcie x0=0.

67. Dla jakich wartości parametru a funkcja f(x)=\begin{cases} 2x^2-a, \ dla \ x \geq 1 \\ x-1, \ dla \ x < 1 \end{cases} jest ciągła w punkcie x0=1?

68. Sprawdzić, czy funkcja
f(x)=\begin{cases} \frac{x^2+x-6}{x-2}, \ dla \ x\in(-\infty;2) \\5, \ dla\ x=2 \\  3x-1, \ dla \ x\in (2;\infty) \end{cases}
jest ciągła w zbiorze liczb rzeczywistych.


69. Sprawdzić, czy funkcja f(x)=|x+1|-x jest ciągła w punkcie x0=-1.

70. Obliczyć pochodną funkcji f(x)=-x2+x-1 w punkcie x0=-1.

71. Obliczyć pochodną funkcji f(x)=x2 w punkcie x0

72. Obliczyć pochodną funkcji f(x)=\frac{1}{x+1} w punkcie x0=0

73. Obliczyć pochodną funkcji f(x)=|x| w punkcie x0=0

74. Obliczyć pochodną funkcji f(x)=\begin{cases} x^2 \ dla \ x\geq 0 \\ -2x^2 \ dla \ x<0 \end{cases} w punkcie x0=0.

75. Obliczyć pochodną funkcji
a) f(x)=-\frac{1}{2}\\ b)g(x)=x^{17}\\ c)h(x)=x^{\frac{1}{3}}\\ d)i(x)=x\\ e)j(x)=\sqrt{2}


76. Obliczyć pochodną funkcji
a) f(x)=-x+5\\ b)g(x)=-5x^2+2\sqrt{x}\\ c)h(x)=\sin{x}+2\cos{x}\\ d)i(x)=-\frac{1}{x}-tgx\\ e)j(x)=3x^3-2x^2+x-1


77. Obliczyć pochodną funkcji
a) f(x)=x\sin{x}\\ b)g(x)=\sin^2{x}\\ c)h(x)=x\sqrt{x}


78. Obliczyć pochodną funkcji:
a) f(x)=\frac{\sin{x}}{x}
b) f(x)=\frac{2x+1}{3x-1}
c) f(x)=\frac{\sin{x}}{\cos{x}}


79. Obliczyć pochodną funkcji:
a) f(x)=\frac{\sqrt{x}}{x}
b) f(x)=\frac{5x^3-x+1}{x^2-1}
c) f(x)=\frac{5x^4-3x^2}{2x^3-1}


80. Obliczyć pochodną funkcji
f(x)=\frac{\sqrt[5]{x}}{10x^8}


zadania maturalne 81. Funkcja f(x)=\frac{3x-1}{x^2+4} jest określona dla każdej liczby rzeczywistej x. Pochodna tej funkcji jest określona wzorem:

A. f'(x)=\frac{-3x^2+2x+12}{(x^2+4)^2}
B. f'(x)=\frac{-9x^2+2x-12}{(x^2+4)^2}
C. f'(x)=\frac{3x^2-2x-12}{(x^2+4)^2}
D. f'(x)=\frac{9x^2-2x+12}{(x^2+4)^2}


82. Obliczyć pochodną funkcji:
a) f(x)=\sin{2x}
b) f(x)=\sqrt{x^3-2x+1}
c) f(x)=\sqrt[3]{1+x^2}


83. Obliczyć pochodną funkcji:
a) f(x)=\sin{(\cos{x})}
b) f(x)=\sqrt{x^2+\sqrt{x}}


84. Obliczyć pochodną funkcji
f(x)=\sin^2{x}\cdot \cos^2{x}


85. Obliczyć pochodną funkcji
f(x)=\frac{\sin{2x}}{1+cos^2{x}}


86. Obliczyć drugą pochodną funkcji:
a) f(x)=\sqrt{x}
b) f(x)=x^2-x^3+\frac{1}{x^3}


87. Obliczyć drugą pochodną funkcji:
a)f(x)=\cos^2{2x}
b) f(x)=\frac{x^2+1}{x^2-1}


88. Dla jakiej wartości argumentu x druga pochodna funkcji f(x)=\frac{1}{1+x} jest równa \frac{1}{4}?

89. Rozwiąż równanie y''+y'=0, gdzie y=x3+1.

90. Znaleźć równanie stycznej do krzywej f(x)=\frac{2}{x} w punkcie (2,1).

91. Znaleźć równanie stycznej do krzywej f(x)=\sin{x} w punkcie (\frac{\pi}{2},1).

92. Znaleźć równanie stycznej do okręgu (x-1)^2+y^2=2 w punkcie (1,-\sqrt{2}).

zadania maturalne 93. Funkcja f określona jest wzorem f(x)=x^3-2x^2+1dla każdej liczby rzeczywistej x. Wyznacz równania tych stycznych do wykresu funkcji f, które są równoległe do prostej o równaniu y=4x.

94. Wyznaczyć przedziały monotoniczności funkcji f(x)=\frac{x^2}{x-1}.

95. Wyznaczyć przedziały monotoniczności funkcji f(x)=x^3-6x+5.

96. Wyznaczyć przedziały monotoniczności funkcji f(x)=x^2+\frac{2}{x}.

97. Wyznaczyć przedziały monotoniczności funkcji f(x)=\sqrt{2}+1.

98. Znaleźć ekstremum funkcji f(x)=\sqrt{1-x^2}.

99. Znaleźć ekstremum funkcji f(x)=2x-\frac{1}{x}.

100. Znaleźć ekstremum funkcji f(x)=2x+\frac{1}{x}.

101. Znaleźć ekstremum funkcji f(x)=\frac{2x}{x^2+1}.

102. Znaleźć największą i najmniejszą wartość funkcji f(x)=3x+\frac{1}{x} w przedziale <-1;1>.

zadania maturalne 103. Parabola o równaniu y=2-\frac{1}{2}x^2 przecina oś Ox układu współrzędnych w punktach A = (- 2,0) i B = (2,0). Rozpatrujemy wszystkie trapezy równoramienne ABCD, których dłuższą podstawą jest odcinek AB, a końce C i D krótszej podstawy leżą na paraboli (zobacz rysunek).
Zadanie 16, ilustracja, matura 2016
Wyznacz pole trapezu ABCD w zależności od pierwszej współrzędnej wierzchołka C. Oblicz współrzędne wierzchołka C tego z rozpatrywanych trapezów, którego pole jest największe.


104. Znaleźć największą i najmniejszą wartość funkcji f(x)=1+\frac{x^2}{x+2} w przedziale <-3/2;0>.

105. Znaleźć asymptoty funkcji f(x)=\frac{x^2-1}{4x^2}

106. Znaleźć asymptoty funkcji f(x)=\frac{x^2-3}{x-2}

107. Rzucony kamień zakreśla w powietrzu tor opisany równaniem y=x-x^2. Jakie jest maksymalne wzniesienia kamienia?

108. Jakie wymiary powinna mieć metalowa puszka w kształcie walca, aby przy określonej pojemności V zużyć możliwie najmniej blachy do jej wykonania?

zadania maturalne 109. Rozpatrujemy wszystkie stożki, których przekrojem osiowym jest trójkąt o obwodzie 20. Oblicz wysokość i promień podstawy tego stożka, którego objętość jest największa. Oblicz objętość tego stożka.

110. Zbadać przebieg zmienności funkcji f(x)=x^3+x^2-5x+3 i naszkicować jej wykres.

111. Zbadać przebieg zmienności funkcji f(x)=\frac{x^2-1}{x-4} i naszkicować jej wykres.

112. Zbadać przebieg zmienności funkcji f(x)=\frac{4x+1}{2x^2-4x} i naszkicować jej wykres.

113. Zbadać przebieg zmienności funkcji f(x)=\frac{x^3+1}{x^2} i naszkicować jej wykres.

114. Oblicz:
a) \int \frac{dx}{\sqrt{x}}
b) \int \sqrt{x}dx


115. Oblicz:
a) \int \sqrt[3]{x}dx
b) \int x^{12}dx


116. Oblicz:
a) \int 0dx
b) \int (-\frac{1}{2}\sqrt{2})dx


117. Oblicz:
\int{(x^3+x^2-x+2)}dx


118. Oblicz:
\int{8x(x-1)(x+1)}dx


119. Oblicz:
\int{3[(x+3)^3+1]dx}


120. Oblicz:
\int{2\frac{\sqrt{x}-\sqrt[4]{x}}{x\sqrt{x}}dx}


121. Oblicz:
\int{x^3\sqrt{3x^4-5}dx}


122. Oblicz:
\int{3\sin^2{x}\cos{x}dx}


123. Oblicz:
\int{\frac{\ln^2{x}}{x}dx}


124. Oblicz
\int{2^{2x}\ln{2}dx}


125. Oblicz:
A=\int{x\cos{x}dx}


126. Oblicz:
A=\int{(\ln{x})^3dx}Liczba odnalezionych zadań w zbiorze:126.Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© ® Media Nauka 2008-2022 r.